TLV FASHION MALL

{{'view.terms.lobby.headline' | translate}}

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות – אתר קניון TLV Fashion Mall

 • כללי
 1. חברת קניון העיר תל אביב בע"מ (להלן: "החברה") מנהלת את קניון TLV Fashion Mall בתל אביב (להלן: "הקניון") ומפעילה את אתר זה, שכתובתו https://tlvmall.com (להלן: "האתר"). השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים הוא בכפוף לתנאי השימוש כמפורט במסמך זה.
 2. האתר מאפשר לגולשים בו לקבל מידע בנוגע לקניון ולבתי העסק הפועלים בו: שעות הפעילות, דרכי הגעה ויצירת קשר, עדכונים, מבצעים ועוד.
 3. מובהר, כי האמור במסמך תנאי שימוש זה חל על כל מידע ו/או שירות, מכל מין וסוג המוצג באתר, בכל פורמט.
 4. גלישתך באתר והשימוש בשירותיו, על ידך או על ידי מי מטעמך, מהווים את הסכמתך לאמור בתנאי מסמך זה. ייתכן ושימוש בשירותים מסוימים באתר יהיה כפוף להוראות ו/או כללים נוספים, אשר יופיעו באתר בסמוך לשירות הרלוונטי, אך אין בהם כדי לגרוע מהאמור במסמך זה.
 5. בעת גלישתך באתר והשימוש בו, נוכל לאסוף מידע אודותיך מסוגים שונים ובאופנים שונים, ובמקרים מסוימים אף להעבירו לצדדים שלישיים, לצורך מטרות מוגדרות מראש, אשר מפורטות בהרחבה בפרק מדיניות הפרטיות שלנו (ראה פרק ז להלן). מדיניות הגנת הפרטיות של החברה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. אנו ממליצים לך בחום לעיין בפרק זה, בו תקבל גם פירוט לגבי סוגי המידע שעשוי להיאסף לגביך ועל הצדדים השלישיים שייתכן ויועבר להם המידע או חלקו. בכל מקרה, חשוב שתדע כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור לנו מידע.
 6. השימוש באתר מותר רק לצורך גישה לתכנים הקשורים אליך בלבד, ולמטרות אישיות. האתר מוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים, אמנות בינלאומיות לעניין זכויות יוצרים וכן על ידי חוקים ואמנות. ראה הרחבה בהמשך, בפרק העוסק בקניין רוחני.
 7. השימוש בשירותים המוצעים באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה. אינך רשאי להסב ו/או להמחות או לשעבד את זכויותיו בהתאם למסמך זה ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. החברה רשאית להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד את זכויותיה על פי מסמך זה בעת עת וללא חובת מתן הודעה מראש.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפעולות אותן ניתן לבצע במסגרת האתר, ובכלל זאת על ידי הוספת פעולות או הפסקתן, וכן תהא רשאית לבצע שינויים ו/או שיפורים למידע, לשירותים, למוצרים ולחומרים אחרים המצויים באתר החברה, או לסיים את הפעלתו בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.
 9. החברה תהא רשאית לשנות את התנאים המופיעים באתר זה בכל עת, והשינוי יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר ויחול עליך החל מהפעם הבאה שתגלוש באתר לאחר השינוי.
 10. שים לב, על מנת לבטל שירותים אליהם בחרת להצטרף באמצעות האתר, יש לפנות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון 072-3272470 (יחד עם זאת, אם תרצה לבטל קבלת הודעות שיווקיות ופרסומות, תוכל לעשות זאת גם באותו האופן בו נשלחה אליך ההודעה. ראה פירוט בהמשך בפרק "פרסומות ודיוור ישיר").
 11. במקרה של סתירה בין האמור באתר בין רישומי החברה יגבר האמור ברישומי החברה. כל הרישומים ברישומי החברה ובמערכותיה ישמשו הוכחה לכאורה לכל פרטיהם, והעתקים של רישומים אלה, כשהם מאושרים על ידי החברה, ישמשו הוכחה לכאורה לקיומם של הרשומים הנ"ל ולנכונות הפרטים הרשומים בהם. "רישומי החברה" הם כל ספר, פנקס, מסמך, דף חשבון וכיוצא באלה, וכן כל אמצעי אחסון נתונים לצורכי מחשבים, וכל אמצעי אחר לאחסון נתונים. "רישומים" – כל הצגה של מילים, ספרות, סימנים ונתונים אחרים, תהיה דרך ההצגה אשר תהיה.
 12. החברה אינה יכולה להתאים את השירות ותנאי השימוש לעיל למדינות זרות ולחוקיהן. באחריות מקבל שירות שאינו תושב או אזרח המדינה לבדוק ולוודא האם תנאי השימוש תואמים את חוקי המדינה הזרה. הפרה של דיני המדינה הזרה הינה באחריות המשתמש בלבד ולחברה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.
 13. על המידע המצוי באתר, הגישה של המשתמש אליו והשימוש בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 14. תנאי השימוש לעיל ולהלן מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד.
 15. החלוקה לסעיפים וכותרות הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.
 • השימוש באתר
 1. הגלישה באתר הינה ללא עלות.
 2. הגלישה ו/או השימוש באתר, בשירותים ובתכנים הקיימים בו הנם אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר. חל איסור על ביצוע פעולה כלשהי אשר יש בה כדי להוות הפרה של הוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה כדי לגרוע באיזו מזכויותיה של החברה ו/או של צד ג' אחר כלשהו ו/או העלולה להזיק לאתר.
 3. השימוש באתר מותר למי שהוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. אם אתה קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
 4. חל איסור על העתקה, הטבעה, שכפול, עריכה, הפצה, העברה ו/או מכירה של האתר והתכנים שיופיעו באתר מעת לעת, לרבות אך לא רק כתבות, ידיעות, נתונים, ניתוחים, תמונות, איורים, סרטונים, קבצים, תוכן מילולי, קולי, חזותי ו/או שילוב שלהם יחד (להלן: "התכנים") ו/או ביצוע שינוי כלשהו בהם, בין אם לשימוש פרטי ובין אם למטרות מסחריות. ראה הרחבה בפרק "קניין רוחני" אשר במסמך זה.
 5. חל איסור על שימוש בתכנים באופן החורג מהתנאים המפורטים בהסכם זה, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של החברה, ובלבד שהשימוש כאמור נעשה בהתאם לאותה הרשאה, ככל שזו ניתנה לך כאמור. אי נקיטת פעולה על ידי החברה הנוגעת להגנת זכויותיה אודות התכנים לא תהווה ויתור מצידה על כל זכות שקיימת לה מכוח הדין.
 6. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, להציע לך מוצרים ו/או שירותים בתשלום ושלא בתשלום, כגון קבלת מידע אודות המוצרים ו/או השירותים השונים, יצירת קשר, מבצעים, אירועים שונים ו/או מוצרים ו/או שירותים אחרים, כפי שאלה יהיו מעת לעת.
 7. שימוש באתר ובתכנים שבו, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות החברה. החברה שומרת על זכותה לבצע שינויים באתר, במבנהו ו/או בעיצובו ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להתנות את השירותים כולם או חלקם ו/או לשנות את המועדים שבהם יסופקו השירותים ו/או הזמנים בהם ניתן יהיה להשתמש באתר. בביצוע השינויים כאמור תהא החברה זכאית להוסיף ו/או לגרוע מהתכנים ו/או השירותים, הקיימים באתר ו/או להגביל את השימוש בהם, ללא צורך במתן התראה מראש ואלו יחולו עליך באותה העת.
 8. אם תתבקש למסור פרטים, הנך מחויב למסור אך ורק פרטים מהימנים. ככל שתפר הוראה זו, החברה תהא זכאית למחוק את רישומך ו/או שלא לספק לך מוצרים ו/או שירותים, וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהזכויות החוקיות שיעמדו לה כנגדך בגין ההפרה כאמור.

 

 • מידע המתפרסם באתר
 1. אין בחומר המתפרסם באתר, לרבות המחירים ו/או המבצעים ו/או כל מידע אחר המתפרסם ו/או יתפרסם באתר, כל התחייבות לביצוע עסקה כלשהי ו/או להענקת טובת הנאה כלשהי לאדם כלשהו.
 2. כמו כן, אין בחומר המתפרסם באתר, לרבות המחירים ו/או המבצעים ו/או כל מידע אחר המתפרסם ו/או יתפרסם באתר, משוב התחייבות כלשהי מאת החברה לאמיתות תוכן הדברים, אשר מועלים לאתר על פי מידע המתקבל אצל החברה ו/או למיטב ידיעת החברה.
 3. המידע המפורסם באתר כפוף לאמור במסמך זה ו/או לתקנוני מבצעים ובכל מקרה של טעות או סתירה, האמור במסמך זה הוא הקובע.

 

 • קישורים לאתרים אחרים
 1. בעת גלישתך באתר, יתכן שתוכל לגשת לתכנים ולשירותים של צדדים שלישיים. החברה יכולה להחליט על שינוי קישוריות אלו כשתרצה. אם לא נאמר אחרת, קישורית אל אתר מסוים וממנו אינה מהווה הבעת תמיכה או מתן חסות על-ידי החברה לגבי אותו אתר.
 2. כדי לברר את התנאים והמחירים החלים על תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, ככל שאלה אינם מופיעים באתר באופן ברור דיו, או בכלל, פנה לספקים הרלוונטיים.
 3. החברה איננה תומכת באתרים אלה, גם אם תספק אליהם קישוריות (Hyperlinks) ואיננה אחראית למידע, למוצרים או לשירותים הנמצאים, או שיש אליהם גישה באמצעות אתרים אלה.
 4. כניסתך ושימושך באתרים אלה הנם באחריותך בלבד.
 5. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שיימצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים ואולם החברה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 6. ככל שאתרנו יכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, לא נהיה אחראים למדיניות השמירה על הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אלה.
 7. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, שייגרם לך כתוצאה מהשימוש באתרים אלה, וכל שימוש שיעשה על ידך יהא באחריותך המלאה והבלעדית.

 

 • הגבלת אחריות
 1. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 2. החברה אינה מתחייבת כי השירות הניתן באתר לא יופרע, ינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או יפגע מכל סיבה אחרת והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שיגרמו לך או לרכושך עקב כך.
 3. קבלת השירותים מאתר זה ואיכותם תלויה בגורמים טכנולוגיים שאינם תמיד בשליטת החברה, כמו זמינות ותקינות של רשת האינטרנט וכן ציוד הקצה שברשותך ותחת אחריותך.
 4. הינך מתחייב/ת בזאת לשפות את החברה, עובדי החברה, מנהלי החברה, בעלי מניות בחברה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, ככל שיגרמו כתוצאה מהפרת תנאים אלו.
 5. אין באמור לעיל לגרוע מאחריות הצדדים עפ"י כל דין.

 

 • אבטחת מידע
 1. החברה פועלת לכך שביצוע פעולות באתר יהיו בטוחים ומאובטחים כנדרש. לשם כך, לצורך הדוגמה, ביצוע פעולת רכישה של שירות ו/או מוצר באתר מאובטחת באמצעות פרוטוקול SSL – שיטה שאושרה על ידי חברות האשראי לביצוע עסקאות באינטרנט. בשיטה זו, הנתונים האישיים שלך, כולל מס' כרטיס האשראי, עוברים לשרת האינטרנט כשהם מוצפנים.
 2. החברה נוקטת אמצעים כאמור על מנת להבטיח לך גלישה בטוחה, אולם החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות חדירה למערכות החברה ו/או חדירה לאתר ו/או הפרעות ו/או שיבושים שייגרמו למערכות המחשוב ו/או לפעילותו התקינה של האתר. 
 3. בגלישתך באתר הנך מתחייב לעשותה בהתאם לכל דין ולא לבצע כל פעולת חדירה ו/או שיבוש ו/או לסייע בפעולות כאלה. לידיעתך, חדירה למערכות המחשוב של האתר מהוות עבירה פלילית.

 

 • מדיניות פרטיות
 1. כפי שיפורט להלן בפרק זה, במסגרת גלישתך באתר יתקבלו אצלנו נתונים אודותיך.
 2. אנו נשמור על פרטיות הנתונים שלך, כפי שיתקבלו אצלנו, בהתאם להוראות הדין, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
 3. כל הנתונים אודותיך שיימסרו לנו במסגרת הגלישה באתר, או באמצעות הורדת האפליקציה הייעודית של הקניון למכשיר הסלולרי שברשותך, יישמרו במאגרי המידע של החברה וישמשו לצרכי תפעול שוטף ואספקת שירותים, תקשורת איתך וכן משלוח מידע חשוב על שימושים הנעשים במסגרת השירותים שנספק לך או שיסופקו לך ע"י גורמים אחרים הפועלים עמנו ו/או בקניון, ניהול, בקרה ופיתוח של פעולותנו, להפקת מידע סטטיסטי וניתוחו, לשם יעילות ושיפור השירות ולשיווק. אין חובה חוקית למסור את המידע בפני עצמו, אך הוא נדרש לצורך הספקת השירות.
 4. בעת השימוש באתר אנו רשאים לאסוף מידע על הדפים, המוצרים והתכנים בהם צפית, על משך זמן שהייתך באתר ועל הפעולות שביצעת בו. המידע אינו מזהה את המשתמש אישית והוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. כאמור, החברה רשאית להשתמש במידע שייאסף לצורכי הפקת מידע סטטיסטי וניתוחו. החברה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים מסוג זה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים למשתמש אישית או מזהים אותו באופן אישי.
 5. קוקיות (Cookies) ואיסוף מידע אוטומטי באתר: במסגרת השימוש באתר או בשירותים הנלווים לו, החברה מבצעת תיעוד אוטומטי וסטטיסטי של מידע אודות הגלישה שלך באתר. ייתכן כי בעת שימושך באתר נעשה שימוש בקוקיות, שהן סימון פנימי ייחודי שאנו שולחים לדפדפן שלך, אולם אלה אינן מהוות תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע או לבצע כל פעולה שהיא במחשבך.

על ידי הקוקיות, האתר שלנו מזהה אותך בעת פניותיך החוזרות לאתר, ובכך מתאפשר לנו להעניק לך שירות מהיר ויעיל, להתאים את השירותים להעדפותיך האישיות ולחסוך לך זמן הכרוך במילוי מחדש של פרטים אישיים שונים אשר כבר מצויים בידינו.

 1. כמו כן, באמצעות הקוקיות אנו אוספים מידע לגבי המחשב (או הטלפון החכם) בו אתה עושה שימוש, כגון גרסת מערכת הפעלה, סוג מסך, דפדפן, כתובת IP, זמן שהות באתר או בדף כלשהו, רמת הטעינה של הסוללה (אם יש), מיקום ועוד. מידע זה ישמש למטרות שיפור האתר ושיפור שירותינו.
 2. אם תבחר להתחבר לאתר באמצעות חשבונך ברשת חברתית כלשהי, ייתכן שתהיה לנו גישה למידע אודותיך אשר תבחר לפרסם באותה הרשת או למידע שנקבל ממנה, בכפוף לתנאי הרשת החברתית הרלוונטית, ולהגדרות שהתאמת באותה הרשת.
 3. כמו כן, אנו עשויים לאסוף מידע לגביך אשר יתקבל על ידי התחברות מכשירך הסלולרי לרשת ה-WiFi אותה אנו מפעילים בקניון ובסביבתו. בנוסף, נוכל לאסוף גם מידע לגבי דגם המכשיר הסלולרי שברשותך, גירסת מערכת הפעלה, נתונים אודות עוצמת הסוללה, כתובת IP, כתובת MAC, מספרים מזהים של ציוד הקצה כמו IMEI וIMSI-, יישומים מותקנים, משך זמן פעילותם ועוצמת הקליטה. זאת, אך ורק לצורך המטרות הנזכרות במסמך תנאי שימוש זה, לרבות לצורך הפקת מידע סטטיסטי וניתוחו, לשם שיפור השירות עבור כלל באי הקניון וכן על מנת להציע לך הטבות, מבצעים והצעות שיווקיות המותאמות עבורך. דע כי תוכל למנוע מאיתנו לאסוף נתונים אלו, על ידי כיבוי ה-WiFi וה-Bluetooth במכשירך.
 4. החברה תשתמש במידע שנאסף באמצעות האתר לצורך יצירת קשר, זיהוי המשתמש כלקוח, פילוח מידע סטטיסטי, בקרה ולכל המטרות המפורטות בתנאי שימוש אלו.
 5. כדי להגן על הנתונים שלך אנו יכולים לדרוש שתספק לנו מידע המאפשר לנו לזהות אותך כגון מספר תעודת זהות.
 6. חשוב שתשמור על סודיות הפרטים שלך (ושתדווח לנו מיד ברגע שתגלה שאבדו או שמישהו עשה בהם שימוש בלי הסכמתך), כי אתה עלול להיות אחראי לשימוש שיעשה בהם, אפילו אם נעשה בלי הסכמתך. אסור להשתמש בפרטים של אדם אחר בלי הרשאה.
 7. אנו עשויים להעביר את המידע שברשותנו לצדדים שלישיים, לרבות חו"ל. המידע יועבר אך ורק לשם מימוש המטרות המותרות לנו, בהתאם להוראות הדין ועל פי הרשאותיך, ובכפוף לאמור במדיניות זו. זאת, בכפוף לכך שהצד השלישי יתחייב לשמור על המידע בקפדנות יתרה וברמה גבוהה ביותר. יחד עם זאת, יובהר כי במקרים בהם יועבר המידע במסגרת היענות לצווים שיפוטיים ו/או על פי דרישת רשויות אכיפת החוק, כפי שיפורט להלן, נשתדל לדאוג כי פרטיותך תישמר במידת האפשר, בהתאם לנסיבות המקרה.

החברה עשויה להעביר את המידע לצדדים שלישיים כאמור, כמפורט להלן:

 • בתי עסק ו/או ספקים ו/או ספקי משנה ו/או באמצעות קבלני מיקור חוץ, עמם נשתף פעולה כחלק משירותינו ובמסגרת פעילות בה תוכל להשתתף ולקבל שירות. המידע יועבר אליהם לשם השלמת השירות המסוים;
 • קבלני משנה בתחומים כמו מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים, סוקרים ויועצי שיווק, מנהלי סיכונים, וספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות;
 • רשויות אכיפת החוק, במקרה שתבצע באתר פעילות החשודה כנוגדת את הוראות הדין ו/או את הוראות תנאי השימוש לאתר, ובמקרה שנידרש לספק מידע על אודותיך על פי צו שיפוטי. כמו כן, אנו רשאים להעביר מידע על-פי כל דין, כולל בתגובה לצווים של רשויות ושל בתי משפט (כולל זרים) ובמסגרת העברת מידע לחברות שירות נתוני אשראי;
 • אנו רשאים להעביר מידע במסגרת מכירת כל עסקינו (כולל במסגרת משא ומתן למכירה כזו), ובמסגרת ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקינו. במקרה כזה, מקבל המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות עלינו;
 1. הנך רשאי לעיין במידע (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות) אותו אנו מחזיקים אודותיך. לשם כך, עליך להגיש בקשה חתומה בכתב להנהלת הקניון בכתובת קרליבך 4, ת"א. בעת פנייתך, ייתכן כי נבקש ממך לציין פרטי זיהוי, אשר ללא קבלתם לא נוכל לטפל בפנייה. אם המידע שאנו מחזיקים עליך שגוי או אינו מדויק, זכותך לבקש את תיקונו, ואם לא נסכים לתקנו, תהיה רשאי לבקש את מחיקתו.

 

 • אפליקציית קניון גינדי TLV
 1. אם תוריד למכשיר הסלולרי שברשותך את אפליקציית קניון גינדי TLV, אנחנו נאסוף מידע אישי אודותיך, בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו, לרבות בפרק העוסק במדיניות הפרטיות של החברה, וכן על פי תנאי השימוש של האפליקציה, בהם תוכל לעיין בעת שתתקין אותה במכשיר הסלולרי שברשותך.
 2. אם תבחר להסיר את האפליקציה ממכשירך, ייתכן כי עדיין יהיה ברשותנו מידע אודותיך.

 

 • פרסומות ודיוור ישיר:
 1. ככל שתתקבל הסכמתך המפורשת לכך, החברה, באמצעות משלוח הודעות מסרונים קצרים ו/או הודעות דוא"ל, תציע לך שירותים, הטבות שונות, מידע שיווקי, דיוור ישיר ופרסומות – לדוגמה הנחה בחניית רכבך בחניון הקניון בחגים.
 2. תוכל להסיר את עצמך בכל עת מרשימת התפוצה באמצעות הודעה חוזרת באמצעי התקשרות ממנו התקבלה ההודעה או על ידי פנייה לשירות הלקוחות של הקניון, בטלפון

מס' 072-3272470.

 1. אנא הקפד לציין את אמצעי הקשר הנכון (למשל, מספר הטלפון הנייד) שאליו אנחנו שולחים לך את הפרסומות שאינך מעוניין לקבל, אחרת ייתכן שמערכותינו לא ידעו להסירך מרשימת התפוצה.
 2. אם הודעת לנו בעבר כי אינך מעוניין שנפנה אליך, ואינך מקבל פרסומות, אין צורך בהודעה נוספת.
 3. גם לאחר בקשת ההסרה, ייתכן שיישלחו אליך דיוורים אותם אנו חייבים ו/או רשאים לשלוח לך על פי דין, גם ללא הסכמתך.

 

 • קניין רוחני
 1. האתר, התכנים בו (כולל תמונות) וסימני המסחר הם קניין רוחני של החברה, של ספקיה ושל צדדים שלישיים. אין לעשות בהם כל שימוש אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאים אלה. כל הזכויות, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, זכויות יוצרים, באתר וכל העותקים ממנה הם רכושה של החברה ו/או ספקיה. זכויות אשר אינן מוקנות בזאת במפורש שמורות לחברה.
 2. חל איסור על העתקה ו/או הטבעה ו/או שכפול ו/או עריכה ו/או הפצה ו/או העברה ו/או מכירה ו/או תרגום של האתר ושל התכנים שיופיעו באתר מעת לעת, לרבות אך לא רק כתבות, ידיעות, נתונים, ניתוחים, תמונות, איורים, סרטונים, קבצים, תוכן מילולי, מוצרים, מלל, קולי, חזותי ו/או שילוב שלהם יחד (להלן: "התכנים") ו/או ביצוע שינוי כלשהו בהם, בין אם לשימוש הפרטי ובין אם למטרות מסחריות .
 3. אין להסיר סימני זכויות יוצרים מעל גבי, או בתוך האתר, או לשנותם. אין להפיץ (בין בתמורה ובין שלא בתמורה) עותקים מעמודי האתר לצד שלישי כלשהו. חל איסור מוחלט לבצע באתר פעולות של הנדסה לאחור, הידור לאחור (de-compilation) ופירוק (disassembly). אין להשכיר, להחכיר או להשאיל מידע כלשהו מהאתר. אין לעקוף אמצעי הגנה.
 4. החברה מחזיקה כדין בזכות לעשות שימוש בתכנים ולא יהא בגלישתך באתר, בצפייתך בתכנים ו/או בשימוש או בהם, ככל שיותר לך מפורשות, כדי להקנות לך זכויות מכל מין וסוג שהוא באתר ו/או בתכנים ו/או בסימני המסחר שיוצגו באתר.
 5. השם של האתר וכן שם המתחם (Domain Name) של האתר, הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 

 • יצירת קשר – שירות לקוחות
 1. ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של החברה בכל שאלה בטלפון 072-3272470 או בכתב בכתובת קרליבך 4, ת"א.

                                                                 

אנו מאחלים לך גלישה מהנה!